Jump to content

Fanhaluman

Ginen Wikipedia
Banderan Guåhan

Bienbenido para Wikipedia,

i dibatde na ensaiklopidia ni maseha hayi siña tumulaika.
Banderan CNMI

Grupon Tiningo' Siha


Siensa Aplikao

Agrikuttura - Hinemlo' - Åmot - Transpottasion - I Tiempo

Taotao yan Sosiedat

Yeografia - Edukasion - Historia - Lengguahe - Mama'nå'gue

Lina'la' yan Kuttura

Lepblo - Mama'tinas - Kostumbre - Kuttura - Baila - Familia - Huego - Libettat - Kachido - Musika - Rediu - Biåhi - Telebision

   
Siensa Naturat yan Matematika

Algebra - Astrunomia - Bioloyia (gå'ga' yan tinanom) - Kimika - Matematika

Gobietnu yan Lai

Direchun i mantituge' - Ekonomia - Gobietnu - Direchon Taotao - Lai - Militåt - Politika - Kometsio

Rilihon yan hinengge

Atheism - Hinenggen Buda - Kinilisyano - Hinenggen Hindu - Hinenggen Islam - Mitoloyia - Pagånu - Teoloyia

Chamoru

Islas Mariånas - Notte Mariånas - Guåhan - Fino' Chamoru - Kutturan Chamoru - Na'Chamoru - Estoria - Musikan Chamoru - Bailan Chamoru