Jump to content

Ågosto

Ginen Wikipedia

Ågosto i tano' oktabu mes gi kalendario ni 31 diha.