Gadao

Ginen Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Gadao

Antes na tiempo, guaha un taotao, sen metgot yan taima'anao na mafa'nana'an gui', Gadao. Guiya i maga'lahen Inalåhan.

Un diha, maniha yan i mangga'chong-na mameska gi ya Humåtak. Sen meggai kinine'-niha ya annai esta para guatu siha halom gi tano' ma li'e' un sen dangkolo na Halu'u na humananao guatu gi ya siha.

Si Gadao ni' minataknga, ha hatsa i fisga-na ya ha daggao ni' diruru ya madotgan ha' ya sen matai ha' i halu'u engsigidas.

Ma hungok este na estoria ni' pumalu na manmaga'lahi gi entereru i isla ya mandanna' para u ma disidi kao para guiya etmas takhilo' na ma'gas gi ya Guåhån. Ti todu mangonfotme nu i hafa bida-na.

Mandanna' todu i manmaga'lahen i sengsong ya kumu para guiya i etmas takhilo' na ma'gas, pues ha nisista ha kumple tres na ginagao-niha.

I fine'nana na u para nangu i entereru i isla, singkuenta biahi sin pumara. I mina'dos na para u ipe' un niyok ni' kannai-na gi meggai pidasu. Yan para u pannas papa' i etmas takhilo' na sabana Guåhån.

Engsigidas, ha aksepta si Gadao todu i tinago'-niha, ya ha komple gi siette dihas. Konfotme na guiya ha' fine'nana nunanguyi i entereru i isla singkuenta biahi sin hafafa ha' na prublema. Guiya ha'ta'lo umipe i niyok ni' kannai-na ya ha pannas papa' i etmas takhilo' na sabana gi isla.

Deste pa'go, ma sasangan na sina ha' un li'e' i un troson acho' ginen i sabanan Lamlam, na a'annok ha' guatu gi kanton tasi gi iya Piti.