Gadao

Ginen Wikipedia
Gadao

Antes na tiempo, guaha un taotao, sen metgot yan taima'añao na mafa'nana'an gui', Gadao. Guiya i maga'låhen Inalåhan.

Un diha, mañiha yan i mangga'chong-ña mameska gi iya Humåtak. Sen meggai kinine'-ñiha ya annai esta para guatu siha halom gi tano' ma li'e' un sen dangkolo na Halu'u na humånanao guatu gi iya siha.

Si Gadao ni' minataknga, ha hatsa i fisga-ña ya ha dåggao ni' diruru ya madotgan ha' ya sen matai ha' i halu'u ensigidas.

Ma hungok este na estoria ni' pumalu na manmaga'lahi gi entereru i isla ya mandanna' para u ma disidi kao para guiya etmas takhilo' na ma'gas gi ya Guåhan. Ti todu mangonfotme nu i hafa bida-ña.

Mandanna' todu i manmaga'lahen i sengsong ya kumu para guiya i etmas takhilo' na ma'gas, pues ha nisisita ha kumple tres na ginagao-ñiha.

I fine'nana na u para nangu i entereru i isla, singkuenta biahi sin pumara. I mina'dos na para u ipe' un niyok ni' kannai-ña gi meggai pidasu. Yan para u pannas papa' i etmas takhilo' na sabana Guåhan.

Engsigidas, ha aksepta si Gadao todu i tinago'-ñiha, ya ha komple gi siette dihas. Konfotme na guiya ha' fine'nana numanguyi i enteru i isla singkuenta biahi sin håfafa ha' na prublema. Guiya ha' ta'lo umipe' i niyok ni' kannai-ña ya ha pannas papa' i etmas takhilo' na sabana gi isla.

Deste pa'go, ma såsangan na siña ha' un li'e' i un troson åcho' ginen i sabånan Låmlam, na a'annok ha' guatu gi kanton tasi gi iya Piti.