Magahet na Guma' Yu'us Jesukristo

Ginen Wikipedia
Guma' Yu'us Jesukristo

I "Magahet na Guma' Yu'us Jesukristo" un independiente na Guma' Yu'us ni ma'establisa giya Beijing, China gi sakkan 1917. Pa'go guaha kasi 2.5 miyon na membro gi halom kuarenta i singko na tano'. I Gima' Yu'us sumasaonao gi Pentecostal na ramas Kinilisyano ni humuyong taftaf gi durante i mina'bente na siklo. I intension-niha i para u ma pagat i ebanghelio para todu nasion antes di i segundo na finatton Jesukristo. I dies prinsipat na hinenggen i gima' Yu'us:

  1. Espiritu Santo
  2. Baotismo
  3. Mafa'gasen i Addeng
  4. Santa Komunion
  5. Ha'anen i Saina (Damenggo)
  6. Jesukristo
  7. Santa Bipblia
  8. Satbasion
  9. I Gima' Yu'is
  10. Diha dethuisio