Totot

Ginen Wikipedia
I Tetot

I Tetot, Ptilinopus roseicapilla, pat Mariana Fruit Dove gi fino' Engles, un dikike' (asta 24 sentimetru na inanåkko') yan betde na paluma ni natibu para i Islas Mariånas gi Pasifiku. Agaga' i ha'i-ña, pues kumulot åpu i ilu, i santatte, yan i pecho-ña, yan amariyu patte gi tiyan yan i sampapa' i papa-ña.

An mañåda' i palao'an, unu ha' na chåda' humuyong. Ya i neni yan i chåda' pinipilan ni dos na saina. Pinat fruta mas nana'-ña i tetot.

Gi bandan kuttura, impottante este na paluma. Este na paluma i ofisiat na paluma para i Notte Mariånas. Gi 2005, i tetot ma'ayek komu ofisiat na simbolun i 2006 Micronesian Games giya Sa'ipan.