Assan-Ma'ina

Ginen Wikipedia
Assan-Ma'ina (Guåhan).

Assan-Ma'ina (Asan-Maina), songsong gi lichan na påtten Guåhan. I munisipalidat Assan-Ma'ina ha na'daña dos na songsong Guåhan, iya Assan yan Ma'ina. Gaige Ma'ina gi ekso' gi sankattan Assan. Gaige guenao giya Assan i finenena na manmarinu siha ni manmatto durante i Segundo na Geran i Mundo muna'libre i isla. Påtten i War in the Pacific National Park i Assan Beach Park.

War in the Pacific National Historical Park, Assan, Guåhan.

Etimolohia[tulaika | edit source]

Gaige iya Assan yan Ma'ina gi halom i Distritun Luchan. Ginen i palabra "håssan" i na'an-ña Assan. Siña un pula' "ma'ina," lao guåha na hinasso na ginen i okasion entre i tiempon mafañågu nene yan i tiempo i baotismo annai i nana ha konne' i neni para i Gima' Yu'us åntes di kinehulu' åtdao; este na bida ma cho'gue para ma presenta i templo pat Gima' Yu'us nu i nene.

Historia[tulaika | edit source]

Gi 21 Hunio, 1944 na sakkan, manmatto i manAmerikanu siha giya Assan para ma chule' tatte' i isla ginen i Chapones siha durante i Batiyan Guåhan. I mina'tres na Dibision Marinu manmatto giya Assan alas 8:28 gi egga'an, ya i Fine'nena na Brigadan Marinu Probensionat manmatto hihot Hågat gi haya. I kañon Chapones ma destrosa 20 (bente) na LVT, lao gi alas 9:00 gi egga'an esta manggaige i tanke Amerikanu gi tano'. Manmumu i manmarinu Amerikanu yan i militat Chapones gi esko' gi hilo' i kanton tasi despues di i manAmerikanu ma po'lo fondasion para manmumu. Gi simana sigiente ma dulalak i manChapones para i sanlagu ya gi uttimo i manAmerikanu ma ganna i batiyu.


Flaga Guamu Dies i nuebi na songsong giya Guåhan

Assan-Ma'ina • Barigåda • Chalan Pågu-Otdot • Dedidu • Hågat • Hagåtña • Humåtak • Inalåhan • Malesso' • Mangilao • Mongmong-To'to-Maite • Piti • Santa Rita • Sinahåña • Talo'fo'fo' • Tamuneng • Tutuhan (Agana Heights) • Yigu • Yoña